Etická výchova

Věcné vyhodnocení projektu:

Projekt rozšířil zařazování etické výchovy do výuky jako průřezového tématu v různých předmětech, pomohl pedagogům získat náměty pro tuto oblast. Pedagogové si sami prohloubili znalosti i dovednosti z oborů pedagogiky a vývojové psychologie, vyzkoušeli si sami na sobě postupy a metody používané v etické výchově. Etická výchova se systematicky zakotvila do každodenního života školy.

Splnění cílů projektu:

Etická výchova byla včleněna do jednotlivých oborů a předmětů, začleněna byla rovněž do práce školní družiny.

Byl evaluován systém etické výchovy v ŠVP. Etická výchova je zařazena do českého jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy, praktických činností, prvouky, cizího jazyka, přírodovědy, vlastivědy, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a do třídnických hodin. Evaluaci provedla koordinátorka pro tvorbu školního vzdělávacího programu a vedoucí školní družiny.

Od září do listopadu 2013 absolvovali všichni učitelé ZŠ ( 16 pedagogů) dvacetihodinový kurz „Vzdělávání pro sborovny“. Kurz zajišťovalo Etické fórum ČR. Všichni pedagogové obdrželi certifikáty. Oproti původnímu záměru uspořádat školení v době prázdnin mimo budovu školy jsme využili nabídku, která nám více vyhovovala po organizační stránce, realizovat bloky jednotlivých témat v odpoledních hodinách v budově školy. Témata vzdělávání: Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnami a tresty ve škole, Motivace žáků.

Škola byla dovybavena inspirativními materiály pro výuku etické výchovy- učebnicemi a jinou literaturou, výukovými materiály a filmy vhodnými do výuky.

V závěru období, kdy jsme intenzivně zařazovali metody etické výchovy do výuky, proběhlo dotazníkové šetření v 6. – 9. tř. zaměřené na klima ve skupině, vzájemnou komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli. Zlepšila se komunikace a spolupráce mezi žáky samotnými, žáky a učiteli. Rodiče byli o projektu průběžně informováni.

V prosinci 2013 proběhl celodenní školní projekt s využitím metod etické výchovy. Projekt byl zaměřen na oblast společenskovědních předmětů. V jednotlivých třídách jsme realizovali témata, která jsou zachycena v přiložené tabulce. V rámci tohoto projektu byla vytvořena první databáze metodik zaměřených na etickou výchovu, kterou budeme dále používat ve výuce. Pedagogové, kteří se podíleli na přípravě databáze ( 12 ), byli odměněni na základě dohod o provedení práce.

Po celou dobu koordinoval práci na projektu 1 pedagog.

Fotogalerie k prohlédnutí zde

Popis činností jednotlivých tříd naleznete na Google Drive.

Předávání ocenění nadace J. Luxe za etickou výchovu – 27. 8. 2012 Hradec Králové

Fotogalerie k prohlédnutí zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>