Sportujeme 2015

Logo Fond Vysočiny

Projekt navázal na dřívější sportovní aktivity školy v rámci mimoškolní činnosti, snahou bylo zapojit do práce kroužků více žáků školy (včetně předškolních dětí). Všem cílovým skupinám jsme tak chtěli představit, jak mohou smysluplně trávit volný čas.

V přípravné fázi projektu byli osloveni žáci školy i z okolí školy i jejich rodiče s nabídkou sportovních kroužků ( písemné nabídky, informace na webu školy i zřizovatele). Po vyhodnocení zájmu bylo v rámci projektu otevřeno v měsíci září 2015 šest kroužků. Kroužek Turistika a lyžování byl zřízen zcela nově, probíhal ve škole, v okolí školy a na nedalekém lyžařském centru Šacberk, činnosti se střídaly podle sněhových podmínek (práce s mapou, GPS, vycházky do okolí, bezpečnost při pobytu v přírodě, na sjezdovce, nácvik sjezdového lyžování, pilování techniky lyžování). Kroužek vedl p.uč. Helar a p.uč. Palán, zúčastnilo se jej celkem 13 žáků. Dopravu na Šacberk jsme zajistili objednaným autobusem nebo auty. Kroužek žonglování probíhal v tělocvičně školy, vedl jej p.uč. Palán, celkem jej navštěvovalo 12 žáků, děti se učily základní triky a manipulaci s míči, míčky, obručemi, procvičovali rovnováhu na rovnovážných deskách a slackline. Prezentace kroužku proběhla v rámci ŠD na Klauniádě a na celoškolní akademii v květnu 2016 tematicky zaměřenou na dobu Karla IV., kde vystoupily jako družina kejklířů. Vystoupení mělo velký úspěch u diváků. Kroužek volejbalu využíval školní tělocvičnu, pracovalo v něm 15 žáků, vedl jej p. uč. Palán. Trenovali techniku a hru v trojicích až v plném obsazení. Volejbalisté se aktivně zapojili do utkání mezi učiteli a žáky v závěru školního roku. Kroužek fotbalu navštěvovalo 14 chlapců a 1 děvče, při jeho vedení se postupně vystřídali 2 externisté – pan Vojáček a paní Vojáčková, oba jsou zkušení vedoucí kroužků pro děti organizované v mimoškolní činnosti. Původní vedoucí kroužku – trenér s licencí – se bohužel na začátku projektu přestěhoval. Fotbalisté se zaměřili na fyzičku a technické dovednosti ve vedení míče, pořádali mini turnaje v sálové kopané, treneři podporovali žáky ve hře fairplay, v týmové spolupráci. V závěru projektu nás reprezentovali na MC´Donald Capu v Jihlavě. Kroužek florbalu navštěvovalo 22 dětí, vedl jej p. uč. Helar. Florbalisté trenovali techniku, různé typy herních situací, pořádali treninkové zápasy. Zcela nově byl otevřen kroužek badmintonu, vedl jej p. Ondřej Helar, aktivní hráč badmintonu. Kroužek navštěvovalo 18 dětí. Na závěr činnosti kroužku (červen) proběhl turnaj našich badmintonistů s jihlavskými malými hráči badmintonu. Vedle těchto sportovních kroužků organizovaných v projektu probíhaly nadále treninky karate, které vedly členové Karate klubu Vysočina z Jihlavy, pro předškoláky a děti z MŠ byl otevřen v únoru 2016 přípravný pohybový kroužek rozvíjející všestrannost.

Činnost všech kroužků probíhala do června 2016, frekvence schůzek byla 1 x týdně 1 hodinu (kromě vedlejších prázdnin), turistika a lyžování, které bylo časově náročné, probíhalo 2x za měsíc 1,5 h, v zimě častěji.

S vedoucími byla uzavřena dohoda o provedení práce, odměna za odpracovanou hodinu je 100,- Kč/hod (sazba je obvyklá v této činnosti školy). Vedoucí vedli třídní knihy s evidencí docházky žáků, náplně jenotlivých hodin a odpracovaných hodin, na jejímž základě byla stanovena měsíčně ředitelkou školy odměna.

V říjnu byl zakoupeno sportovního vybavení pro všechny kroužky podle plánovaného rozpočtu, využili jsme také dotaci AŠSK. V kroužcích pracovalo celkem 95 dětí, přestože některé navštěvovaly více kroužků, splnili jsme předpoklad, že se do sportovní činnosti zapojí 60 % žáků školy (celkem 150). Sportovní aktivity podporovaly jejich zdravý životní styl a ukázaly jim smysluplné využití volného času. Nezaměřovali jsme se pouze na výkon, ale na nácvik dovedností, rozvoj pozitivních vlastností a v neposlední řadě na změnu postojů v souvislosti s aktivním pohybem.

V době projektu se uskutečnila 2 soustředění pro všechny děti zapojené do kroužů, jedno proběhlo v závěru ledna, kdy žáci vyjeli na sportoviště do Havlíčkova Brodu a pak strávili den ve školní tělocvičně. Druhé bylo načasované na začátek června.

Fotogalerie k prohlédnutí zde