Školní řád MŠ

Vypracovala: Lenka Göthová
Projednán: na pedagogické radě: 28. 8. 2017
Tento školní řád ruší platnost školního řádu ze dne: 1. 2. 2012
Tento školní řád nabývá účinnost a platnost dne: 1. 9. 2017
Č. j.: 387/17

 1. Základní ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jimi souvisejícími normami, vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád, jenž respektuje Úmluvu o právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.), a který upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, podporuje rozvoj jeho osobnosti, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy, vytváří podmínky a nabízí různé možnosti a aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané.

 

Dítě má právo na:

 • vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • bezpečnost a ochranu svého zdraví
 • na respektování své osobnosti, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu a netolerance vůči odlišnosti
 • na vzájemnou úctu a respekt
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí v mateřské škole
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Pokud je ve třídě vzděláváno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoří škola podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. Při nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se zákonní zástupci mohou domluvit s pedagogickými pracovníky na nejvhodnějším postupu.

 

Zákonní zástupci mají právo na:

 • na informace o průběhu vzdělávání a výsledcích dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy jejich dětí
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dětí
 • podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se programů školy či jednotlivých tříd
 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního života
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

 

 

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno
 • seznámit se a dodržovat školní řád a provozní řád školy
 • na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání a chování dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů
 • ihned hlásit změny v údajích uvedených v evidenčním listu (změna pojišťovny, telefonní čísla, změny bydliště…)
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování

 

Pedagogičtí pracovníci mají právo na:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dítěte
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

Přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo konání zápisu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a zveřejní informace na webových stránkách školy, vývěsce v MŠ a informuje starosty spádových obcí. Pro zapsání dítěte je nutné odevzdat vyplněnou žádost a potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, u nichž je předškolní vzdělávání povinné, nemusí splňovat podmínku povinného očkování. Po ukončení zápisu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí, popřípadě může stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce nebo vydá rozhodnutí o nepřijetí s uvedením důvodu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku, pokud to dovoluje kapacita mateřské školy. V měsíci červenci a v srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

Docházka a způsob vzdělávání

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech. Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze rozhodnout o prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody, o uzavření této dohody ředitelka neprodleně informuje zákonného zástupce.

 

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce § 34a odstavce 5 školského zákona.  Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu 4 hodiny denně. Ředitelka školy stanovuje dobu povinného předškolního vzdělávání od 8.00 do 12.00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.

 

 

Podmínky pro uvolňování dětí za vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání

Zákonný zástupce bez zbytečného odkladu oznámí škole nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, a to telefonicky, SMS nebo osobně ve třídě učitelce. Nepřítomnost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, musí po návratu dítěte do mateřské školy zákonný zástupce omluvit v omluvném listě. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě, do které dítě dochází. Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a dobu jeho nepřítomnosti, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do třech dnů ode dne výzvy. Pokud zákonný zástupce požaduje uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání, např. z důvodů rodinné rekreace, předloží s dostatečným předstihem ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění dítěte ze vzdělávání.

 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není tedy „schvalováno“ ředitelkou školy.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo trvalého pobytu dítěte
 • uvedené období, ve kterém má být dítě vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitelka školy doporučí zákonným zástupcům dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zároveň mohou zákonní zástupci vytvářet dítěti portfolio z jeho výtvarných prací, z fotografií, písniček a básniček a poté ho mohou přinést k ověřování úrovně individuálního vzdělávání. Škola stanoví termín k ověřování úrovně individuálního vzdělávání. Ředitelka školy stanovuje termín k ověřování na třetí pondělí v listopadu. V případě odůvodněné omluvy ze strany zákonných zástupců (např. nemoc dítěte) mohou zákonní zástupci využít náhradního termínu a to čtvrté pondělí v listopadu. Prověřování proběhne formou pozorování při spontánní hře, krátkým rozhovorem a prohlídkou portfolia. Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě dále individuálně vzdělávat.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Škola rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Škola zpracuje plán pedagogické podpory. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) škola využije poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce nebo doporučení školy. Mateřská škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci a doporučení i mateřské škole. Škola průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně – je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se věc pouze projedná. Základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně, stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v platném znění, a nelze se od nich odklonit.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení vzdělávání jeho dítěte v těchto případech:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnilo předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Přebírání/předávání dětí

Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy, tj. od 6.00 do 8.00 hodin, předávají osobně dítě (po jeho převlečení v šatně), výhradně pedagogické pracovnici ve třídě mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny, s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogické pracovnice mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na školním hřišti, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Po obědě je možné děti vyzvedávat od 11.45 do 12.30 hodin, odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. Z bezpečnostních důvodů se rodiče zbytečně v budově mateřské školy ani na školním hřišti nezdržují. V 16.00 hodin se budova školy uzamyká. Zákonný zástupce musí dodržovat provozní dobu mateřské školy a přicházet pro dítě s dostatečnou časovou rezervou před ukončením provozní doby. Rodiče nenechávají nikdy samotné dítě v šatně, za děti odpovídají až do předání učitelce. V případě, že dítě odchází po obědě, čekají rodiče v šatně nebo u schodiště. Děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6.00 hodinou. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelkám ve třídě. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v MŠ a:

 1. a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 2. b) informuje telefonicky vedoucí učitelku a postupuje dle jejích pokynů
 3. c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 4. d) případně se obrátí na Policii ČR

Při opakovaném nevyzvedávání dítěte zákonným zástupcem může ředitelka mateřské školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

Zákonní zástupci jsou povinni přivádět dítě do mateřské školy bez známek akutního onemocnění. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání informuje zákonný zástupce přebírající učitelku o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci nedávají dětem do mateřské školy cenné předměty (zlaté řetízky, náušnice…). Mateřská škola nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození.

Při prvním nástupu dítěte do mateřské školy předloží zákonní zástupci vyplněný Evidenční list, Přihlášku ke stravování a Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou. Zároveň před nástupem dítěte provedou administrativní kroky pro bezproblémové placení úplaty za stravu a vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit mateřské škole každou důležitou změnu týkající se dítěte (změna pojišťovny, telefonu, bydliště, rozvod rodičů).

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu telefonicky, SMS nebo osobně učitelce ve třídě a oznámí důvod a dobu nepřítomnosti.

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

Informování zákonných zástupců o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. V případě, že součástí akcí uvedených výše bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si vedoucí učitelka mateřské školy souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání pedagogickým pracovníkem školy.

Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 • zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy
 • zákonní zástupci dítěte se mohou kdykoli během roku informovat u pedagogické pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • vedoucí učitelka mateřské školy svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, v případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů
 • zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s vedoucí učitelkou mateřské školy nebo s pedagogickou pracovnicí školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, individuální konzultaci, na které budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte
 • vedoucí učitelka mateřské školy nebo pedagogická pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve Směrnici o úplatě v mateřské škole.

Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně dítěti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Úhrada stravného

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve Směrnici o školním stravování.

Dítě, které je přítomno v době podávání oběda se stravuje vždy. Přihlašování a odhlašování dítěte ze stravování provádí zákonný zástupce telefonicky, SMS nebo osobně u pedagogických pracovnic den dopředu a nebo v den nepřítomnosti nejpozději do 7.15 hodin. Při nemoci je možné si první den jídlo odnést domů v jídlonosiči, v další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce stravu odhlásit (dle zákona není nárok na dotovanou stravu). Za neodhlášené jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16.00 hodin.

Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli mateřských škol v okolí možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve třech ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola má dvě třídy.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí v dostatečném časovém předstihu před jejich zahájením.

 

Denní režim

 

6.00 – 9.15 – scházení dětí ve třídě Sluníček

– spontánní hravé a pohybové aktivity

– tělovýchovná chvilka

– komunikativní kruh

– řízené činnosti nabízené učitelkou: společné pro celou skupinu dětí

prováděné v menších skupinkách

individuální činnosti

8.15. – 8.45 – průběžné podávání svačiny

 

9.15 – 11.15 – příprava a pobyt venku

 

11.15 – 11.45 – oběd

 

11.45 – 14.00 – hygiena, čištění zoubků

příprava na spánek

odchod dětí domů po dopoledním pobytu

spánek

 

14.00 – 16.00 – svačina

spontánní hravé činnosti

odchod dětí domů střídavě ze třídy Sluníček a Motýlků

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Při nemoci pedagogických a provozních pracovníků mateřské školy, v době prázdnin je možné děti slučovat ve třídách.

 

 1. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně-patologickými jevy a projevy diskriminace

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte pedagogickým pracovníkem zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků nebo pracovníků pověřených tak, aby na jednoho pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd (výjimečně může ředitelka školy zvýšit počet dětí nejvýše však o 8 dětí), nebo 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně, nebo děti mladší 3 let (výjimečně může ředitelka školy zvýšit počet dětí nejvýše však o 11 dětí).

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění (i v případě výskytu vši dětské), budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a dítě bude do jejich příchodu odděleno od ostatních dětí, aby nedošlo k šíření nákazy.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

 

Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

Děti se přesunují ve skupině ve dvojstupech nebo trojstupech. Skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci. Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vozovku přechází skupina výhradně na vyznačených přechodech pro chodce. Přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny. Při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč. Pedagogický dozor zajišťuje používání předepsaných „zviditelňujících“ vest pro děti.

 

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa. Pedagogičtí pracovníci upozorní děti na možná rizika a poučí děti o bezpečném chování. Před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.). Při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

Rozdělávání ohně

Pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí, kteří za děti přebírají v tuto dobu veškerou zodpovědnost. Zákonní zástupci zajišťují, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítají i se směrem a sílou větru a dbají, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál v objektu mateřské školy (na hřišti i v budově) je přísně zakázáno rozdělávat oheň, zapalovat svíčky, aromatické lampy, aj. po celý školní rok bez výjimky.

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Tato kontrola je závazná i před použitím venkovních herních prvků. Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy.

 

Zabezpečení budovy

Školní budova je po celý den uzavřená, každý příchozí si musí zazvonit a vyčkat, až mu pedagogičtí pracovníci otevřou „bzučákem“. Pokud do školy přichází cizí lidé, provozní pracovnice jdou osobně otevřít a zjistí důvod jejich návštěvy a zároveň zajistí, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí platnou Směrnicí k BOZP.

 

Opatření při úraze

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného na ošetření do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dětí.

 

Podávání léků

Pedagogičtí pracovníci nesmí v mateřské škole podávat dětem žádné léky. V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podala nějaké medikace, ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení lékaře.

 

Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, DVD), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevem diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 1. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. Ve škole a jeho blízkém okolí je zakázáno kouření.

 1. Závěrečná ustanovení

 

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem.

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s obsahem tohoto školního řádu. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí ve vestibulu školy, kde je po celý školní rok volně k dispozici, na třídních schůzkách a prostřednictvím učitelek v jednotlivých třídách. Všichni rodiče i zaměstnanci školy podepíší seznámení s obsahem ŠŘ. Zákonní zástupci nově přijatých dětí v průběhu školního roku jsou seznámeni se školním řádem prostřednictvím učitelek v jednotlivých třídách při nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Tento školní řád nabývá platnost a účinnost od 1. 9. 2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>