Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I

– Učíme se ze života pro život, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Matematická gramotnost
Čtenářská gramotnost
Jazykové kompetence
ICT kompetence
Polytechnická výchova
Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Kariérové poradenství

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů, konkrétně větší využívání aktivizačních metod (oproti většinově používanému frontálnímu vyučování kladou větší důraz na práci žákyň a žáků) a posílení přenosu kompetencí do výuky jiných předmětů (např. rozvoj jazykových kompetencí v přírodovědných předmětech, ICT kompetencí v zeměpisu či čtenářské gramotnosti v dějepisu apod.) Aktivizační metody jsou důležitým doplňkem tradiční frontální výuky s cílem povzbudit žáka, dát mu příležitost k seberozvoji, nepředávat mu jen hotová fakta, ale vést ho k větší iniciativě a odpovědnosti za vlastní vzdělání. To vše proběhne za velké podpory zapojeným učitelům. Získají možnost doplnit výuku potřebným vybavením, dále se jim dostanou jednoduché, snadno použitelné nástroje pro přímé využití ve výuce, možnost vyměňovat si zkušenosti a to vše za pomoci zkušenějších kolegů, kteří je provedou s tím souvisejícím procesem změny. Základní školy, které se se svými učiteli do projektu zapojí, budou moci pořídit potřebné atraktivní vybavení, mezi ním např. i stavebnice, které se již ve výuce osvědčily a jsou navázané na existující a funkční krajské metodiky (např. Merkur, Teifoc, připravujeme robotickou Lego Mindstorms).