Školní řád MŠ

A. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky:

1. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo na:
– vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
– bezpečnost a ochranu svého zdraví
– odpočinek a volný čas,účast ve hře odpovídající jeho věku
– být respektován jako jedinec

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:
– pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
– má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a na důstojné prostředí,ve kterém vykonává svoji práci
– rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy
– je povinen odpovídat zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
– ředitelka může po předchozím upozornění zástupce dítěte ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže-dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo poradenské zařízení

Rodiče mají právo:
– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
– přispívat svými nápady nebo náměty k obohacení výchovného programu školy
– projevit připomínky k provozu MŠ,učitelce nebo ředitelce školy

Rodiče jsou povinni:
– seznámit se a dodržovat ustanovení Školního a Provozního řádu mateřské školy
– oznámit předem známou nepřítomnost dítěte
– hradit za dítě poplatek za stravné a za předškolní vzdělávání
– informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte a jiných závažných skutečnostech
– zajistit,aby dítě řádně docházelo do školy
– na vyzvání vedoucí učitelky nebo ředitelky školy zúčastnit se projednávání závažných otázek,týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte

B. Provoz a vnitřní režim mateřské školy:

1. Provoz mateřské školy
– provoz MŠ je od 6.00 hodin do 15.15 hodin
– děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8.00 hodin,pozdější příchody je možné si domluvit s učitelkami
– rodiče předávají dítě do MŠ zdravé,vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ
– rodiče omlouvají dítě den předem,nejpozději tentýž den do 7.00 hodin osobně nebo telefonicky
– vyzvedávání dětí:

-odchod před obědem – 11.15 hodin
-odchod po obědě – 11.45 – 12.30 hodin
-odchod po odpolední svačině – 15.00 – 15.15 hodin

– v případě opakovaného vyzvedávání dítěte po ukončení provozní doby bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o rodinu a zřizovateli
– při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
– učitelky odpovídají za dítě od doby,kdy jej převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby,kdy jej opět rodičům nebo zákonným zástupcům předají
– předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte, předání dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné
– předávací zónu tvoří vstup ze třídy ke schodišti
– MŠ vede evidenci úrazů, děti jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa
– škola může organizovat školní výlety a další akce související se vzdělávací činností, informace o připravovaných akcích jsou včas oznamovány na nástěnkách nebo písemně rodičům dětí

2. Platby v mateřské škole
– úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 60 Kč za měsíc
– vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně
– úplata za před školní vzdělávání je povinná,je nedílnou součástí rozpočtu MŠ
– opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ

3. Stravování v mateřské škole
– stravování zajišťuje školní jídelna, v jídelně má MŠ vymezený prostor
– přihlašování nebo odhlašování stravy se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hodin
– při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze v první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutné dítě ze stravování odhlásit
– jídelníček je vyvěšen na nástěnce za vchodovými dveřmi
– skladbou jídel vedeme děti ke správným stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu

4. Přijímací řízení do mateřské školy
– děti jsou do MŠ přijímány prostřednictvím zápisu nebo i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
– zákonný zástupce si podá řádně vyplněnou žádost, děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií
– ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, případně o stanovení zkušební doby, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
– MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

5. Evidence dítěte
– při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

a) jméno a příjmení dítěte
b) rodné číslo
c) státní občanství a místo trvalého pobytu
d) jména a příjmení zákonných zástupců dítěte a další osoby pověřené
vyzvedáváním dítěte
e) místo trvalého pobytu
f) adresa pro doručování písemností
g) telefonické spojení
h) zdravotní pojišťovna dítěte

– zdravotní stav a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem dítěte do MŠ
– rodiče nahlásí MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích
– informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy ( č. 106/1999 Sb. )

6. Organizace provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu
– omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem
– výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem

C. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně-patologickými jevy a projevy diskriminace

1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
– škola jasně formuluje preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ
– pracovníci školy jsou v této problematice proškoleni a i nadále se budou v těchto oblastech vzdělávat
– v příloze Školního řádu jsou stanoveny povinnosti pracovníků školy, ale i povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
– dodržování pravidel je důsledně kontrolováno
– důležitá je spolupráce s rodiči v této oblasti, vyplývající z pravidel Školního řádu
– porušování těchto pravidel je posuzováno jako narušování chodu MŠ a mohou být vyvozeny patřičné důsledky

2. Ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy
– problematika výše uvedených negativních jevů častých v dnešní společnosti je zpracována a vysvětlena v příloze Školního řádu
– MŠ se zabývá především prevencí před těmito jevy
– práce podle zpracované metodiky, vytyčení hlavních aktivit a přijetí výchovných opatření je důležitá součást působení v MŠ
– je nutná spolupráce školy a rodiny v působení na děti v tomto směru a proto škola upozorňuje na povinnost dodržování následujících pravidel pro správné utváření
osobnosti dětí a k jejich výchově:

– informovat školu při podezření na nebezpečné chování dětí nebo na podezření, že je jejich dítě nějakým způsobem v MŠ omezováno, vydíráno nebo šikanováno druhými dětmi
– do MŠ je zakázaný vstup osobám, které jsou zjevně pod vlivem návykových látek
– v prostorách školy je zákaz kouření
– v MŠ jsou dále zakázané jakékoliv projevy rasismu

– při nedodržení výše uvedených zákazů a opatření budou z takového chování vyvozeny patřičné důsledky, včetně vyrozumění oddělení péče o rodinu a dítě a sociálního odboru příslušného městského úřadu, kteří takové chování posoudí z pohledu ohrožování zdraví a mravního vývoje dítěte

3. Přílohy k problematice bodu C:
– Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ
– Podmínky k zajištění ochrany dětí před sociálně-patologickými jevy, projevy diskriminace a násilí

D. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany rodičů i dětí
– děti jsou pracovnicemi MŠ vedeny k ochraně majetku školy ( k šetrnému zacházení se zařízením školy, s pomůckami, hračkami a s vybavením)
– v případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dětí ( v případě úmyslného nebo opakovaného poškozování a ničení zařízení)
– bude požadována náprava: oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu
– ochrana majetku se týká zároveň hřiště ZŠ – jeho zařízení, porostů a oplocení. Z tohoto důvodu je na školní hřiště zákaz vstupu po uzavření školy, a přísný zákaz vodění psů na hřiště.

Závěrečná ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

________________________  _______________________
vedoucí učitelka ředitelka školy

Tento Školní řád nabývá účinnosti 3. září 2007

Přílohy:

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

1. Předcházení rizikům :
a) škola zajišťuje BOZ dětí

– při výchovně-vzdělávací činnosti v MŠ
– při činnostech s ní souvisejících
– při poskytování školských služeb opatření k prevenci rizik – škola bere v úvahu možné ohrožení v jednotlivých částech dne v MŠ
– přihlíží k věku dětí, jejich počtu, schopnostem a k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu

b) škola seznamuje děti s možným nebezpečím, ohrožujícím jejich zdraví

– součásti ŠVP : dopravní výchova, ochrana člověka při mimořádných událostech, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně-patologických jevů, ochrana před sexuálním a jiným zneužíváním dětí…

c) škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku s-p jevů

d) školní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

2. Povinnosti dětí (jejich rodičů)
a) dodržovat školní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (záznam v Přehledu výchovné práce)
b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a se školním řádem

3. Zdravotní předpoklady
a) potvrzení zdravotního stavu a absolvování očkování dětským lékařem předané rodiči dětí při nástupu dítěte do MŠ
b) povinnost zákonných zástupců dítěte informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti dítěte
c) o změnách zdravotního stavu dítěte během vých. – vzděl. práce učitelka ihned informuje rodiče, kteří zajistí lékařskou péči

4. Vyzvedávání dětí
a) rodiče předávají dítě učitelce ve třídě
b) učitelka předá dítě pouze rodičům, nebo jimi písemně pověřeným zástupcům
c) učitelka nesmí poslat dítě domů samotné

5. První pomoc a ošetření
a) škola zajistí

-vhodné rozmístění lékárniček a jejich vybavení – podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci při úrazech a náhlých onemocnění dětí v MŠ
– seznámení děti se zásadami poskytování první pomoci
– proškolení zaměstnanců – poskytování první pomoci
– vhodné rozmístění seznamů telefonních čísel zdravotnických zař.

b) při úrazu nebo onemocnění dítěte

-zajistí doprovod zletilou a způsobilou osobou do zdravotnického zařízení
– neprodleně informuje rodiče dítěte

c) škola zajistí bezpečnostní opatření při akcích konaných mimo školu

6. Poučení dětí
a) škola zajistí poučení dětí o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, kterých se účastní
b) seznámení dětí s konkrétními pokyny a předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti, se základy bezpečného chování, s možnými riziky a následnými opatřeními – děti se mohou setkat s nebezpečím od neznámých lidí, šikanou, násilím…
c) přiměřeně k věku dítěte poučí škola o bezpečném chování na hřišti, zahradě, sportovním zařízení…
d) dokladem je záznam o poučení v Přehledu výchovné práce (přílohou je osnova poučení)
e) děti, které nebyly přítomny při poučení je třeba poučit v nejbližším termínu

7. Dozor nad dětmi
a) při dozoru je zajišťována bezpečnost a zdraví dětí, ale i škody na zařízení nebo na životním prostředí
b) učitelka nenechává děti nikdy bez dozoru, případně zajistí dohled nad dětmi jinou pedagogickou pracovnicí školy

8. Výuka plavání
a) dodržování hygienických podmínek a odborné úrovně výuky
b) rozdělení dětí na skupiny, neustálý přehled učitelky o celém prostoru výuky
c) věnování zvláštní péče neplavcům
d) odpovědnost za výuku plavání nesou pracovnice, které děti na výuku doprovázejí
e) doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky
f) pokud v průběhu výuky plavání není zachován přehled o všech dětech, pedag. pracovník plaveckou výuku přeruší

9. Úrazy dětí
a) úrazem dítěte je úraz, který se stal při vzdělávání, nebo s ním souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb ( stravování)
b) ředitelka zajistí, aby byly objektivně zjištěny a odstraněny příčiny úrazu
c) učitelka provede zápis do Knihy úrazů
d) statistické zjišťování školní úrazovosti podle zvláštních předpisů
e) za škodu, která vznikne dítěti v důsledku úrazu odpovídá škola, způsob náhrady škody a její rozsah projedná ředitelka s rodiči dítěte

10. Kontrolní činnost
a) ředitelka provádí kontrolu nad dodržováním podmínek při péči o bezpečnost
a ochranu zdraví dětí ( prevence rizik )
b) pracovníci kontrolují dodržování předpisů i dodržování pokynů dětmi
c) zahrnutí prověrek bezpečnosti jednou ročně do programu ochrany zdraví a bezpečnosti – zjišťování, zda školní zařízení a vybavení, prostory pro výuku splňují bezpečnostní a hygienické předpisy
d) kontrola vybavení lékárničky a lhůt použitelnosti jejího obsahu
e) kontrola vyššími státními orgány: ČŠI, …

Podmínky k zajištění ochrany dětí před sociálně – patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Vytýčení sociálně patologických jevů
Oblasti prevence

– drogové závislosti, alkoholismus, kouření
– šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
– virtuální drogy (počítače, video, televize)
– záškoláctví
– xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus

2. Hlavní aktivity při prevenci a ochraně

– zvýšení odolnosti dětí vůči těmto jevům
– systematické působení na děti jako součást výchovně vzdělávací činnosti a života školy
– zajištění systémového vzdělání pro pracovníky školy
– podpora osobnosti každého dětského jednotlivce s přihlédnutím k jeho předpokladům, schopnostem a individuálním zvláštnostem – různé metody
– vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí
– spolupráce s rodiči dětí, osvětová práce v oblasti zdravého životního stylu a prevence
– průběžné sledování konkrétních podmínek školy – včasné zachycení nežádoucích jevů
– diferenciace aktivit pro jednotlivce nebo skupiny podle pedagogických zásad
– poskytnutí nebo zajištění poradenství k danému problému
– zajištění vybavení školy odbornou literaturou a didaktickými pomůckami pro realizaci prevence
– sledování efektivity jednotlivých aktivit – vyhodnocením a vyvozením opatření pro další období
– zajištění v řádu školy – zákazu projevů rasismu a šikanování
– zákazu vstupu pod vlivem návykových látek

3. Prevence šikanování

– seznámení pracovníků školy, rodičů i dětí s podstatou, formami a s nebezpečnými důsledky šikanování
– nepodceňovat prvotní projevy
– rozvíjet u dětí kladné mezilidské vztahy, úctu k životu druhého člověka, respekt k individualitě každého jedince, humánní a tolerantní jednání v souladu s právními normami a s důrazem právní odpovědnosti jedince
– navození úzké spolupráce mezi dětmi – učiteli – rodiči a jasně vymezit možnost oznamovat zárodky šikanování ( zachování důvěrnosti takového sdělení)
– ve školním řádu jasně stanovit pravidla chování a sankce za jejich porušení
– zajistit dozor především v místech, kde by mohlo k šikanování docházet
– aktivně zapojit do prevence i nepedagogické pracovníky školy
– zvyšovat informovanost zaměstnanců školy, rodičů i dětí
– informovat rodiče, děti, zaměstnance, co dělat, když se o projevech šikany dozvědí (kontakty uveřejněné na viditelném místě)
– spolupráce s ostatními institucemi – psychologickou poradnou, střediska výchovné péče..

4. Metody řešení šikany

– odhalení šikany ( pozor:strach postižených, solidarita zúčastněných)
– rozhovor s těmi, kdo na šikanování upozornili i s oběťmi šikany
– nalezení vhodných svědků
– individuální i konfrontační rozhovory se svědky ( NE OBĚTÍ A AGRESORŮ !)
– zajištění ochrany obětem
– rozhovor nebo konfrontace s agresorem
– při brutálním skupinovém násilí – překonat šok pedagoga a zachránit oběť
– domluvit se s uč. na spolupráci a postupu vyšetřování
– zabránit agresorům domluvit se na křivé výpovědi
– pokračovat v pomoci a podpoře oběti
– podat hlášení policii
– vlastní vyšetřování

5. Výchovná opatření

– převedení do jiné třídy, skupiny
– doporučení rodičům návštěvu psychologa, SVP
– podání návrhu orgánu sociálně – právní ochrany k zahájení řízení(umístění dítěte v diagnostickém ústavu)
– vyrozumění policejního orgánu
– nabídnutí psychoterapeutické péče psychologické poradny oběti šikany

6. Spolupráce s rodiči

– vyzvání rodičů, aby si všímali možných příznaků šikany a nabídnutí pomoci
– přistupovat taktně a zajistit zachování důvěrnosti
– při setkání se šikanou se vždy poradit s pedagogem, psychologem…

7. Spolupráce s dalšími institucemi

– pediatři, odborní lékaři, psychiatrická péče
– soudci, žalobci, obhájci
– oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení sociální prevence

8. Prevence před návykovými látkami

– zákaz kouření v prostorách MŠ včetně školní zahrady
– zákaz vstupu do prostor MŠ osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
– zákaz používání hraček s rysy návykových látek
– osobní příklad zaměstnanců MŠ týkající se dodržování zásad zdravého životního stylu
– ochrana dětí před podáváním alkoholu
– ochrana zdraví dětí před podáváním závadných potravin ať už z nedbalosti nebo úmyslně
– ochrana dětí před ohrožováním jejich mravní výchovy (nemravnost, zahálčivost, hrací automaty, hazardní hry…)
– výchova kombinací poskytování věku přiměřených informací, výcvik sociálních dovedností, aktivní sociální učení, příklad dospělých, dodržování zásad zdravého životního stylu

9. Zvládání rizikových faktorů

a) Posilování schopnosti vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním

– příklad z praxe : obrázek nespokojeného, zamračeného nebo plačícího dítěte, děti vymýšlejí, proč se tak chová, vybereme důvod a snažíme se najít společné řešení dané situace, společně vybereme ten nejvhodnější způsob, děti mohou nastínit vlastní problém ke kterému se společně pokusíme najít východisko = vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit, buď je vyřeší samy, nebo s pomocí rodičů, odborníků…

b) Osvojení dovednosti, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků

– příklad z praxe: učitelka (pak dítě) přemlouvá abys:

– šel bez vědomí rodičů na delší výlet
– zkusil si zakouřit
– polezeme na skálu – nebezpečná místa
– sebereme v obchodě čokoládu
– sebereme doma víno a napijeme se
– schováme kamarádovi boty
– zavoláme do školy,že je tam bomba
– vezmeme si do školy prak
– přivážeme kočce na ocas plechovku
– zkusíme si vyrobit petardu
– zkusíme posprejovat zeď nápisy
= děti se učí odmítnout návrhy vrstevníků k činnostem, které by mohly mít negativní následky – tím se učí v budoucnu odmítnout návrh dospělého

c) Informace o návykových látkách a jejich účincích

-příklad z praxe :

– rozhovor: jak poznáte opilého člověka ? ( chová se nenormálně, vysvětlíme proč, že alkohol poškozuje tělo a to vede ke změně chování, k úrazům…) = závěr : alkohol škodí zdraví !
– líbí se vám chování opilého člověka ? = závěr : alkoholik je vyřazován ze společnosti, lidé ho mezi sebou nevidí rádi !
– jak může vadit alkohol v zaměstnání? ( u řidiče, zedníka, lékaře…) = závěr : alkoholik nemůže dobře pracovat – ztráta zaměstnání !
– ekonomický dopad ? (co by sis mohl koupit místo 3 piv-za stejné peníze) = závěr : zatěžuje rozpočet !
– co by se stalo, kdyby děti pily alkohol nebo braly léky ? = závěr po chvilce, kdy by jim bylo příjemně přijde únavy, bolesti hlavy, špatně od žaludku…

d) Podporování pozitivních a žádoucích aktivit u dětí

– příklad z praxe : rozhovor : co můžu dělat, abych se nenudil když:

– venku prší
– jsem nemocný a sám doma
– kamarád je na prázdninách…

-vedeme děti k zakládání sbírek (sbírky listů, vylisovaných rostlin, známek, ubrousků, kamínků, semínek rostlin…) děti je mohou donést do školy ukázat,vyměnit zkušenost informace rodičům o možnostech zapojení dětí do různých kroužků a aktivit ( v DDM, ZUŠ…) = závěr: děti se učí zaujmout se určitým koníčkem a vazbu na prostředí s ním spojené, což je nejlepší prevencí a je vhodné s takovými aktivitami začít v co nejnižším věku dítěte

10. Program prevence sociálně – patologických jevů u dětí

Cíl : zabránit vzniku a šíření uvedených nežádoucích jevů
Metody práce : získávání informací dospělými a od nich pak přiměřené inf. dětí

– rozhovory s dětmi, sledování jejich chování ve skupině
– vliv učitelů, rodičů – kladný osobní příklad
– systematické aktivity v MŠ a spolupráce s dalšími institucemi, které zájmové aktivity nabízejí
– zařazování volnočasových aktivit – sportovní, umělecké, vědomostní…

11. Prevence rasové diskriminace, xenofobie

Cíl : zabránit vzniku nežádoucího chování a myšlení ve spojení s existencí různých kultur a národností v našem společenství
– využít právě se utvářejícího vlastního názoru u dětí a směrovat ho správnou cestou: tolerance, respektu a přiznání stejných práv díky hlubšímu poznání
životního prostředí, historie, kultury a zvyklostí ostatních národnostních skupin

Metody práce – získávání informací o různých koutech naší země
– získávání poznatků o lidech ostatních národností
– vedení k poznání, že přestože jsme jiní, máme stejné potřeby, pocity, radujeme se ze stejných věcí, ale také nás určité věci stejně trápí i bolí
– vedeme děti k sociálnímu cítění – chápání samozřejmosti pomáhat slabším
– rozvíjíme u dětí schopnost tolerance – přestože se mi nelíbí něco na druhém ale neomezuje mě to, mohu si s ním o tom promluvit ale nechávám mu právo na jeho odlišnost s vědomím, že i některé moje projevy nemusí být pro druhé samozřejmé a přesto mě přijímají mezi sebe
– využíváme v práci s dětmi četbu, obrázky, poslech skladeb, písně, tanečky…různých národů pro seznámení dětí s odlišností kultury
– důležitým správným osobním příkladem učitelé, rodiče i společnost formují budoucí cítění dětí
– uvědomíme si, že děti sice vnímají, co jim povídáme, čteme, ukazujeme jim, ale dokáží „číst mezi řádky“ a poznají svou citlivou dětskou duší, jestli to, co jim předkládáme i sami doopravdy tak cítíme a vyznáváme
– vštěpujeme dětem důležité pravidlo : „Co se nechceš, aby se dělo tobě, nedělej ani druhým“.
– dalším důležitým pravidlem pro děti je : „Pokud mám pocit, že mě něco nebo někdo ohrožuje ať už psychicky nebo tělesně, musím to říct nejdříve jemu – že se mi to nelíbí, pokud pocit ohrožení trvá, musím se svěřit dospělému (učiteli, rodiči…)“.

Platnost řádu: od 3.9.2007

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>